Menú de navegació

 

Registre d'entitats

 

Registre d'Entitats

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té per objecte permetre a l'Ajuntament el coneixement de les entitats existents, els seus objectius i la seva representativitat, amb la finalitat de dur a terme una política municipal adequada de foment del teixit associatiu de la ciutat.

En ell s’inscriuen les dades de les entitats ciutadanes del municipi. Seran considerades entitats ciutadanes, susceptibles de ser-hi inscrites, aquelles que tinguin com a objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi, que tinguin seu a Viladecans, que no tinguin ànim de lucre i que estiguin legalment constituïdes.

L'Ajuntament només reconeixerà drets a aquelles entitats que hagin estat degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats destinat a aquest efecte i que mantinguin degudament actualitzades les seves dades.

En el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes hi constaran les dades següents:
- Nom de l'entitat
- Estatuts
- CIF
- Número d'inscripció en el Registre Municipal, Registre General corresponent i/o altres registres
- Dades de les persones que ocupin càrrecs directius, amb la data de la seva elecció
- Seu social de l’associació
- Programa d'activitats i pressupost anual
- Certificació del nombre de socis que formen l’associació

La sol·licitud d'inscripció es realitzarà mitjançant una instància a la qual s’adjuntarà  la documentació que s'assenyala en el tràmit corresponent i s'haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament. L'Ajuntament notificarà a l’entitat la seva inscripció, la denegació o el requeriment de documentació que hi manqui. Un cop inscrita, es considerarà donada d'alta a tots els efectes.

Per a més informació i/o assessorament, us podeu adreçar al Departament de Cultura i Comunitat de l’Àrea de Serveis Personals i/o al Casal d'Associacions Auditori Pablo Picasso, al Casal d'Alba-rosa o al Casal Barri de Sales.