Menú de navegació

Submenú lateral

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
 

Requisits

Requisits per la contractació i presentació de factures

Requisits per la contractació

 • Fins a 5.000 euros: document administratiu AD expedit per l'òrgan contractant.
 • Més de 5.000 euros: notificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local.


Requisits de presentació de factures

 • Donar d'alta el proveïdor a la comptabilitat municipal. Emplenar el document d'alta i manteniment de tercers.
 • Haver realitzat l'obra, subministrament o prestació del servei.
 • Factura. Haurà de complir les normes generals de l'IVA.
   • Data de factura.
   • Número de factura.
   • Nom i cognoms, si és persona física.
   • Nom de l'empresa i les seves dades registrals.
   • En ambdós casos, l'adreça i el NIF complet.
   • Indicació de l'Àrea a qui correspon (Serveis Personals, Medi Ambient, etc.)
   • Nom de la persona que ho va sol·licitar i departament al qual correspon.
   • Es presentaran l'original i 3 còpies de cada factura; una còpia li serà tramesa al proveïdor amb l'anotació corresponent del registre.
 • Documentació imprescindible que s'adjuntarà a la factura.
   • Fins a 5.000 euros, les factures hauran d'anar acompanyades del document AD (proposta de despesa) informatitzat.
   • Més de 5.000 euros, s'hi haurà d'adjuntar, obligatòriament, l'acord de la Junta de Govern Local, corresponent a l'objecte de contractació. A la factura s'hi ha d'adjuntar l'albarà original (o fotocòpia si s'escau), degudament signat.
 • Data de presentació de les factures. Les factures del mes s'hauran de presentar abans del dia 5 del mes següent.
 • Registre únic de factures. La presentació de les factures, conjuntament amb els documents que es detallen al punt 4, s'haurà de fer al Registre de factures de la Intervenció Municipal de l'Ajuntament, ubicat a la primera planta del carrer de les Sitges, 6. No es podrà acceptar en el Registre de factures cap documentació que no segueixi els requisits abans esmentats.