Metodologia

La Unitat d’Estadística de l’Ajuntament de Viladecans s’encarrega de la recerca de totes les dades, del seu tractament i de la seva classificació seguint els criteris de l’Institut d’Estadística de Catalunya. De fet, la seva activitat està regulada pel Pla Estadístic de Catalunya, que el Parlament aprova cada quatre anys, i, com a ajuntament, formem part del Sistema Estadístic de Catalunya.

Per a elaborar les dades estadístiques s’utilitza informació de fonts internes, com el Padró Municipal d’Habitants i els departaments i empreses municipals, i fonts externes, com l’IDESCAT, els observatoris de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Centre Sociosanitari Frederica Montseny, l’Hospital de Viladecans, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Cens de Població i Habitatges, entre d’altres.

Publicació Descripció Data de publicació Temporalitat
Anuari estadístic Dades estadístiques municipals de caràcter anual Juliol-agost Anual
Estadística Informa Dades resum demogràfiques i del mercat laboral, de caràcter trimestral Abril-juliol-octubre-gener Trimestral
Infografies Dades estadístiques presentades de forma gràfica Cada mes Mensual
Indicadors Principals indicadors elaborats per l’Ajuntament i altres organismes Cada trimestre Trimestral
Glossari
 • Creixement migratori: Diferència entre la immigració (altes en el Padró Municipal d’Habitants) i l’emigració (baixes en el Padró Municipal d’Habitants) registrada en un període definit.
 • Creixement natural: Diferència entre naixements i defuncions. Indica la tendència general de la població sense tenir en compte l’efecte de la immigració en la població.
 • Desviació estàndard: Mesura del grau de dispersió de les dades del valor mitjà. És la variació esperada respecte de la mitjana d’edats.
 • Esperança de vida en néixer: Nombre mitjà d’anys que un/a nen/a acabat/da de néixer pot esperar viure si se’l / se la sotmet a les condicions de mortalitat actuals (probabilitat de morir a una edat concreta).
 • Índex d’envelliment: Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 14 anys. Si és igual a 100 vol dir que hi ha la mateixa població tant en el grup de joves com en el de grans; si és major de 100 és que hi ha més població en el grup de grans que en el de joves i, per tant, indica més envelliment, i si és menor de 100 vol dir que hi haurà més població en el grup de joves que en el de grans i, per tant, indicarà menys envelliment com més petit sigui el número.
 • Índex de sobreenvelliment: Relació entre la població de 75 anys i més i la de 65 anys i més.
 • Índex de dependència global: Relació entre els individus en edat no activa respecte de la població potencialment activa.
 • Índex de dependència juvenil: Relació entre els individus en edat no activa (de 0 a 15 anys) respecte de la població potencialment activa.
 • Índex de dependència senil: Relació entre els individus de més de 65 anys respecte de la població potencialment activa.
 • Índex de motorització: Indicador del nombre de vehicles de cada categoria per cada 1.000 habitants de la ciutat.
 • Índex de recanvi de la població en edats actives: Quocient entre el nombre de persones de 60 a 64 anys i el de persones de 15 a 19 anys.
 • Índex de potencialitat: Indica la relació de dones entre 20 i 34 anys respecte de les de 35 a 49 anys. La disminució d’aquest índex suposa un descens de la capacitat reproductora de la població.
 • Índex de tendència: És un indicador de la dinàmica demogràfica: a mesura que presenti valors inferiors a 100 mostrarà el descens de la natalitat, menys creixement demogràfic i envelliment.
 • Mitjana d’edats: És la suma de totes les edats dividida entre el nombre total d’edats diferents.
 • Mediana d’edats: Valor d’edat que divideix la població en dues meitats homogènies.
 • Moda d’edats: Valor d’edat més repetit en una població donada.
 • Renda neta mitjana anual de les llars: És el conjunt dels ingressos percebuts a les llars un cop descomptats els impostos i les cotitzacions a la Seguretat Social que s’hagin satisfet.
 • Taxa bruta de mortalitat (TBM): Relació entre les defuncions registrades durant un any sobre la població mitjana en un determinat territori.
 • Taxa bruta de natalitat (TBN): Relació entre el nombre de nascuts vius registrats durant un any sobre la població mitjana en un determinat territori.
 • Taxa general de fecunditat: Relació entre el nombre de nascuts vius per cada 1.000 dones en edat fèrtil (15-49 anys). Mostra el comportament de la fecunditat considerant únicament la població femenina en edat fecunda.
 • Taxa d’activitat: És el quocient entre la població activa (la suma d’ocupats i aturats) i la població de 16 anys i més.
 • Taxa d’estrangeria global: Proporció de residents amb nacionalitat estrangera sobre el total de la població.
 • Taxa de llars unipersonals: Percentatge de llars formades per una sola persona.
 • Desviació estàndard: 

       

 • Mitjana d’edats:

       

 • TBM:

       

 • TBN:

            

 • Àrea Bàsica de Salut (ABS): Segons l’ordenació sanitària de Catalunya, es configura l’Àrea Bàsica de Salut com a unitat territorial on es presta l’atenció primària de salut d’accés directe de la població i que conforma l’eix vertebrador del sistema sanitari en l’àmbit del qual desenvolupa les seves activitats l’equip d’atenció primària.
 • Acreditació: Reconeixement formal que realitza una tercera part per comprovar que es compleixen els requisits especificats.
 • Assalariats: Població de 16 anys i més que realitza una activitat remunerada i que està afiliada a la Seguretat Social en centres de cotització radicats al municipi o al territori.
 • Atur registrat: Concepte que recull les demandes d’ocupació registrades en les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que estan actives l’últim dia laborable de cada mes i que no es corresponen amb cap de les següents situacions: pluriocupació, millora d’ocupació, col·laboració social, jubilats, recerca d’ocupació conjuntural o amb jornada inferior a 20 hores, estudiants, demandes suspeses, comptabilitat de prestacions, treballadors eventuals agrícoles subsidiats, rebuig d’accions d’inserció laboral i altres causes com no tenir disponibilitat immediata o estar en situació d’incapacitat laboral transitòria o de baixa mèdica.
 • Autònoms: Població ocupada que duu a terme una activitat remunerada per compte propi sense treballadors assalariats a càrrec.
 • Centres de cotització: Centres de cotització a la Seguretat Social amb un o més treballadors assalariats que desenvolupen la seva activitat econòmica en un territori determinat.
 • Consell Territorial de Districte: Òrgan territorial de participació ciutadana en l’àmbit territorial concret de cada districte.
 • Contractació laboral registrada: Contractes registrats a les Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i comunicacions de contractació que realitzen els empresaris amb el lloc de treball a Catalunya.
 • Creixement de la població: Variació del volum de la població entre dues dates.
 • Creixement vegetatiu o natural: Diferència entre els naixements i les defuncions produïts en un territori durant un període determinat.
 • Densitat de població: Relació entre el total d’habitants del municipi i la superfície d’aquest.
 • Districte de participació ciutadana: Divisió ciutadana realitzada per facilitar una millor i més eficaç gestió municipal. Cadascun té una regidoria amb una oficina municipal i els serveis que s’estableixin a càrrec del regidor/a que tingui la delegació de l’alcalde o alcaldessa en totes aquelles matèries delegables.
 • Empresa: Organització amb comptabilitat independent, sotmesa a una autoritat rectora, que pot ser una persona física o jurídica, constituïda amb l’objecte d’exercir, en un o diversos locals, alguna o diverses activitats econòmiques de béns i serveis (Idescat).
 • Envelliment: Procés d’evolució de la població caracteritzat per l’increment relatiu de la proporció de persones d’edat avançada, normalment més grans de 65 anys.
 • Esperança de vida: Nombre mitjà d’anys que resten per viure a les persones d’una edat determinada. S’utilitza sovint l’esperança de vida en néixer.
 • Èxit escolar: Correspon al nombre d’alumnes que promocionen de curs sense cap àrea pendent.
 • Habitatge: És el recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ésser construït, reconstruït, transformat o adaptat, pot ser, o és, efectivament i realment, habitat per persones (Idescat).
 • Llar: Grup de persones (una o més) que, residint al mateix habitatge familiar, comparteixen algunes despeses en comú. A diferència del concepte de família, no necessàriament han d’estar vinculades per parentiu.
 • Matrimoni: Unió legal de dues persones determinada per mitjans civils, religiosos o altres reconeguts per la llei del país. Exclou les unions consensuals referides a situacions estables de fet.
 • Població activa: Totes les persones de 16 anys o més que tenen ocupació o estan disponibles i en el moment censal estan fent gestions per a incorporar-se al món laboral.
 • Població assignada: Nombre de persones que tenen assignat/da metge/ssa de família o pediatra en l’equip d’atenció primària d’acord amb els criteris d’assignació vigents (assignació territorial o lliure elecció de metge/ssa).
 • Població atesa: Nombre de persones que han tingut un o més contactes amb l’equip d’atenció primària en el termini de temps definit (un any).
 • Població desocupada o aturada: Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles per a treballar en el moment censal. Inclou els qui cerquen feina per primer cop i els qui ja han treballat anteriorment.
 • Policia Local: Cos policial que forma part d’un ajuntament i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals relatives a la circulació.
 • Pressupost: És l’expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment, un any). Cada entitat pública amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost, en què es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d’ingressos i limitacions de despeses.
 • Pressupost consolidat: És el pressupost conjunt de diverses entitats públiques un cop compensades les seves transferències internes.
 • Producte Interior Brut a preus de mercat (PIB pm): Mesura el resultat final de l’activitat de producció de les unitats productores en el territori i correspon a la producció total de béns i serveis de l’economia, més els impostos nets sobre els productes. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la incidència dels impostos lligats a la producció i de les subvencions d’explotació.
 • Saldo migratori: S’obté per diferència entre la immigració (altes en el Padró Municipal d’Habitants) i l’emigració registrada (baixes en el Padró Municipal d’Habitants) en un període definit. El saldo migratori és positiu si la immigració supera l’emigració i negatiu si l’emigració és més elevada que la immigració (Idescat).
 • Unitat de convivència: Conjunt de persones que resideixen en un mateix domicili, es censen o s’empadronen conjuntament (consten en el mateix full d’empadronament), tant si guarden entre si alguna relació de parentesc com si no. Estadísticament, no correspon al que es pot entendre com a família, sinó a la definició de llar, és a dir: persona o conjunt de persones que ocupen en comú un habitatge i consumeixen aliments i altres béns carregats a un mateix pressupost.
 • W!CABLE: Nom de la xarxa neutra de fibra òptica propietat de l’Ajuntament de Viladecans.
 • XPLAI: Xarxa Pública Local d’Accés a Internet.
 • Zona Delta: Formada pels municipis de Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Boi, el Prat de Llobregat, Begues i Sant Climent.
Comparteix
Opina