Pla d’Ordenació Urbanística

La normativa reguladora dels usos del territori

Els usos del territori es regulen a través de la planificació urbanística. A la nostra ciutat, la figura d’ordenació urbanística que regula els usos del sòl i les condicions d’edificació és el Pla General Metropolità (PGM) de Barcelona, aprovat el 14 de juliol del 1976 (BOPB del 19 de juliol del 1976 i TR del 8 d’agost del 1988).

El PGM està integrat per una cartografia que identifica la classificació del sòl (urbà, urbanitzable o no urbanitzable), la qualificació (sistemes i zones amb aprofitament privat) i els paràmetres edificatoris de les finques amb aprofitament privat, així com per una normativa i unes ordenances que desenvolupen i concreten tota la regulació per a cada finca.

La normativa determina els usos admissibles en cada qualificació (residencial, comercial, industrial, serveis públics…) i els paràmetres edificatoris (alineacions, alçades, profunditat, separacions…). Aquest planejament urbanístic es modifica puntualment o es desenvolupa a través de noves i més acotades figures urbanístiques (modificacions del pla general, plans parcials, plans de millora…).

Comparteix
Opina