informacio assessorament gratuït compravenda pi casa venc compro comprar vivenda habitatge
ESTIGUES BEN INFORMAT ABANS DE FER EL PAS

Des de l’OLH t’informem de qualsevol qüestió relacionada amb la compravenda d’un habitatge, tant si és lliure com de protecció oficial. Si ens necessites, t’oferim assessorament gratuït sobre el contracte d’arres o el de compravenda perquè estiguis ben informat abans de comprar o vendre un habitatge. A més de donar-te tota la informació, també gestionem els ajuts i les subvencions existents. Demana’ns hora a l’Oficina Local d’Habitatge.

Tens dubtes?

La quantitat sol·licitada no hauria d’excedir el 80 % del valor de taxació de l’immoble (és a dir, el valor de mercat, exclosos els impostos de compravenda).

Has de comptar les despeses de notaria, del Registre de la Propietat, de la taxació, les despeses bancàries, els impostos sobre transmissions patrimonials i la gestoria (en el cas que la necessitis).

L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

L’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

És l’impost que es paga a l’ajuntament on està la finca en el moment de la seva transmissió o venda. Es calcula a partir de la diferència del valor que ha experimentat la finca des de l’última transmissió. Només en grava el sòl, però no la construcció.

És el que grava la compravenda d’habitatges nous. El tipus actual és del 8 %, excepte règims especials.

És l’impost municipal que grava la titularitat de l’habitatge. Es calcula aplicant un percentatge sobre el valor cadastral. El venedor ha d’estar al corrent de pagament d’aquest impost abans de transmetre l’habitatge.

D’acord amb la Llei del mercat hipotecari, és obligatori pagar una assegurança de danys sobre l’immoble taxat. També és convenient contractar altres assegurances per a cobrir possibles contratemps, com una assegurança multirrisc per a la llar i una assegurança de vida o d’amortització del préstec.

El preu que es paga per l’habitatge no coincideix necessàriament amb el preu pel qual es podria vendre amb el valor de taxació. A l’hora de concedir un préstec les entitats financeres es fixen en el valor de taxació per a concedir l’import que s’hagi sol·licitat. El més normal és que la cobertura del risc que ofereixen les entitats no superi el 80 % del valor de taxació, tot i que en el cas d’adquisició d’un primer habitatge es podria arribar fins al 100 %.

El venedor, el comprador, l’entitat financera, el notari, el Registre de la Propietat i la gestoria (en cas que la necessitis).

És una oficina pública amb la funció de dur els llibres oficials en els quals consten totes les circumstàncies de les finques situades a la demarcació corresponent a aquest Registre. Les circumstàncies incloses són les relatives a la propietat: càrregues, transmissions, notes marginals, etc. En el Registre de la Propietat pots verificar, mitjançant una nota simple informativa, que el venedor és realment el titular i propietari de l’habitatge que vols comprar, i cerciorar-te de si és objecte d’algun tipus de càrrega sobre aquest. La nota simple informativa s’obté el mateix dia o l’endemà de sol·licitar-la i té un preu aproximat de 3,5 €.

El notari és un professional liberal legalment autoritzat que dona fe pública dels actes i contractes en els quals intervé i informa de tots els aspectes jurídics i legals que es produeixen en una operació de compravenda d’un immoble. A més, també ofereix una seguretat legal i jurídica a la documentació presentada per les dues parts. Les seves principals funcions són:

  • informar sobre els aspectes més importants de la compra: preu i forma de pagament, aspectes físics i urbanístics de l’habitatge

  • informar de les conseqüències que comporta l’impagament dels impostos corresponents

  • intervenir com a fedatari públic per donar garantia jurídica al contingut de l’escriptura de compravenda. Redacta un document en el qual adverteix dels riscos o problemes que hi pugui haver i quines mesures caldria prendre en el cas que n’hi hagués.

A la notaria cal portar la cèdula urbanística, la cadastral i la d’habitabilitat. La legalitat i l’ús de la construcció s’acrediten amb la llicència d’obres i la certificació del tècnic competent que acrediti que l’obra s’ha finalitzat d’acord amb el projecte aprovat per l’ajuntament; la llicència de primera ocupació de l’edifici (relacionada amb la seva habitabilitat), que comprova l’efectivitat del compliment de la normativa legal; la cèdula d’habitabilitat, i la inscripció en el Registre de la Propietat.

Cal disposar de l’últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles pagat pel venedor; l’escriptura original de la propietat, degudament inscrita al Registre de la Propietat, on s’acredita que el venedor n’és el titular i totes les característiques físiques de l’habitatge, i el certificat expedit pel president de la comunitat de propietaris on aquest fa constar que el venedor està al corrent de les despeses de comunitat, per garantir que la casa que compres no té deutes amb la comunitat de veïns.

Has d’anar a la notaria, on ofereixen ajuda i assessorament per a formalitzar de manera òptima l’operació de compravenda amb la creació de l’escriptura pública de compravenda. El notari la redactarà i l’autoritzarà, a més d’assessorar tècnicament i advertir del compliment de les disposicions legals. L’escriptura pública és un requisit indispensable i obligatori a l’hora de la inscripció corresponent al Registre de la Propietat.

Les parts que hi intervenen (venedor i comprador), la descripció física de l’immoble, el títol d’adquisició (escriptura per la qual el venedor va comprar en el seu moment l’habitatge), la inscripció en el Registre de la Propietat del títol d’adquisició a nom del venedor, el seu valor, les càrregues que graven l’habitatge (si s’escau), el pagament de les despeses de la comunitat, el preu de la compravenda i la forma de pagament, la subjecció de l’operació al que determinen les diverses normatives administratives, les obligacions d’índole fiscal que se’n deriven i les signatures del comprador, del notari i del venedor.

Necessites l’expedició de la còpia autoritzada pel notari. Després cal liquidar i pagar els impostos corresponents segons el tipus d’habitatge (nou o usat) davant la hisenda pública. Un cop fet això pots presentar l’escriptura pagada davant el Registre de la Propietat i inscriure-hi l’habitatge. És important modificar-ne la titularitat al cadastre, perquè hi consti el nou propietari.

Oficina Local d’Habitatge de Viladecans

C. Santiago Rusiñol. baixos 8
08840 Viladecans

Horari: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h
Telèfon: 
936 594 156 / Fax: 936 379 486
Comparteix
Opina